top of page

OBCHODNÉ PODMIENKY

Dodávateľ /  Prevádzkovateľ internetového portálu:

Názov spoločnosti: ANALTECH spol. s r.o.
Ulica a číslo:  Kráľovce č. 216
Mesto a PSČ: Kráľovce, 044 44
Štát: Slovensko
IČO: 46977465
DIČ: SK2023693793
 

Zodpovedná osoba a kontakt: Ing. Ján Vojtek, tel. +421 950 720 894
 

1) Všeobecné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako "podmienky" alebo "obchodné podmienky") sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.montovane-schody.com. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej vždy len "zákazník") bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.montovane-schody.com a príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť ANALTECH, s.r.o., so sídlom: Kráľovce č. 216, 044 44 Kráľovce (ďalej ako "predávajúci" ).

2) Zásady ochrany osobných údajov na stránkach www.montovane-schody.com

Zákazník svojím podpisom (prípadne zaškrtnutím príslušného poľa v prípade internetového formulára) udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“), súhlas so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov tu poskytnutých spoločnosti ANALTECH spol. s r.o. , Kráľovce 216 , 044 44 Kráľovce, Slovenská republika, IČO: 46 977 465, DIČ: SK2023693793, podnikajúca na území Slovenskej republiky a ďalej súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov pre účely spracovania objednávky a dodania tovaru. Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne a to na dobu 10-tich rokov, avšak môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka písomne odvolaný a to zaslaním odvolania tohto súhlasu na adresu spoločnosti ANALTECH spol. s r.o.. Zákazník má vo vzťahu ku svojím spracúvaným osobným údajom práva podľa ust. § 20 a súv. ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. V prípade, že spoločnosť ANALTECH spol. s r.o. spracováva nepresné osobné údaje zákazníka alebo ak má zákazník iné pochybnosti týkajúce sa porušenia zákona č. 428/2002 Z.z. v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, môže zákazník požiadať spoločnosť ANALTECH spol. s r.o. alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie a požadovať, aby spoločnosť ANALTECH spol. s r.o. odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov zákazníka, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Ak nevyhovie spoločnosť ANALTECH spol. s r.o. tejto žiadosti zákazníka, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na tento Úrad na ochranu osobných údajov sa môže zákazník so svojim podnetom obrátiť i priamo. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje zákazník súhlas aj na spracúvanie iných ním poskytnutých údajov, nemajúcich charakter osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti  ANALTECH spol. s r.o. nájdete v nasledovnom dokumente

 

3) Postup pri objednávaní

Zákazník si môže cez e-shop www.montovane-schody.com  objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA".

Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky je podmienené vyplnením údajov, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Po odoslaní objednávky  bude zákazník telefonicky kontaktovaný zástupcom spoločnosti  ANALTECH s.r.o. za účelom upresnenia objednávky. Po konzultácii zo zákazníkom a odsúhlasenia rozmerov a prevedenia schodov bude táto zaregistrovaná v systéme ANALTECH, s.r.o. , o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.montovane-schody.com, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

E-shop www.montovane-schody.com  umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie ...) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.montovane-schody.com. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2017 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky. 

 

4) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Po telefonickom potvrdení rozmerov a prevedenia schodov zákazníkom je objednávka  záväzná. O potvrdení objednávky ste informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V potvrdení objednávky je uvedená predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol  v čase objednania tovaru skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

 

5) Storno objednávky

 1. Storno objednávky zo strany objednávateľa:
  Ak urobíte storno objednávky do 24 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť  Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.  V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa článku 9 , spoločnosť  ANALTECH, s.r.o.  si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "na objednávku" aj storno poplatok vo výške do 20% z jeho ceny.

 2. Storno objednávky zo strany dodávateľa:
  Spoločnosť ANALTECH, s.r.o.  si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť ANALTECH, s.r.o.  bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti ANALTECH, s.r.o.  a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť ANALTECH, s.r.o.  sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

6) Spôsob platby

 1. V prípade, že je Vaša objednávka s dodávkou tovaru na dobierku , tovar sa hradí v hotovosti pri dovoze tovaru buď prepravnou službou alebo osobným odberom vlastným autom .

 2. V prípade že celková hodnota tovaru presahuje sumu 500 eur, bude zákazníkovi vystavená zálohová faktúra 50% z celkovej sumy s výnimkou bodu e.

 3. Po uhradení 50% zálohy zákazník – spotrebiteľ uhradí doplatok v hotovosti pri dovoze tovaru na dobierku pracovníkovi prepravnej služby , alebo pri osobnom odbere tovaru zo skladu dodávateľa s výnimkou bodu g.

 4. V prípade, že Vami objednaný tovar je zákazková výroba , alebo zákazková úprava štandardného produktu , trváme na Vašom písomnom súhlase. Žiadosť o súhlas zasielame e-mailom. V prípade, že je Váš tovar zákazková výroba, v zhode s odsekom 8 § 53 Občianskeho zákonníka, nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia bez udania dôvodu. Až dňom prijatia spätného súhlasu od zákazníka a prijatím platby na vystavenú sumu v zálohovej faktúre na účet firmy ANALTECH, s.r.o. začína plynúť termín dodania objednaného tovaru.

 5. V prípade celokovových pantografových podkrovných schodov sa zákazníkovi vystaví zálohová faktúra vo výške 80%celkovej hodnoty tovaru.

 6. Po uhradení 80% zálohy zákazník – spotrebiteľ uhradí doplatok v hotovosti pri dovoze tovaru na dobierku pracovníkovi prepravnej služby, alebo pri osobnom odbere tovaru zo skladu dodávateľa s výnimkou bodu g.

 7. Ak zákazník v objednávke vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ, dodávateľ vystaví koncovú faktúru na doplatok hodnoty tovaru, s termínom úhrady najneskôr deň pred termínom dodávky.

 8. Objednávateľ (kupujúci) zabezpečí bezodkladnú úhradu celej sumy, ktorá je uvedená v predfaktúre , alebo zálohovej faktúre . Záväzok realizovať dodávku predávajúcemu vzniká v čase pripísania celej sumy za objednaný tovar na účet predávajúceho, firmy ANALTECH, s.r.o. Ak nebude na účet dodávateľa pripísaná požadovaná suma do dátumu splatnosti na objednávke, predávajúci nemá povinnosť uskutočniť ani čiastočnú dodávku tovaru a sumu čiastočne uhradenú vráti na účet objednávateľa, ak sa obidve strany nedohodnú písomne inak. Po neuhradení predfaktúry v dobe splatnosti bude objednávka zrušená.

 9. Vlastnícke práva k tovaru kupujúci nadobúda až úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

7) Ceny výrobkov

Všetky  ceny  sú uvedené v Eurách vrátane DPH.

V prípade, že výrobca zmení cenu a dôjde tak k navýšenie ceny oproti nami ponúkanej cene u zákazníkom vybraného tovaru a už z našej strany nestihneme na túto zmenu včas zareagovať ap., zaväzujeme sa okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.  Zákazník bude o zmene ceny informovaný a bude mu ponúknutá cena individuálna alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Toto platí aj  v prípade výrobkov vyrobených na zákazku – tzn. že výrobky možno rozmerovo či farebne modifikovať.

 

8) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

Na tovar poskytujeme  záruku 5 rokov.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. vady tovaru, na ktoré bola poskytnutá zľava, vady spôsobené opotrebovaním, atmosférickými alebo chemickými  vplyvmi

 2. vady spôsobené pri doprave dopravným prostriedkom zákazníka

 3. vady spôsobené nesprávnym skladovaním, nesprávne vykonanú montážou, opravou a nesprávnym používaním tovaru.

 

9) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od    zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

  1. tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 2. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adresu  sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese info@montovane-schody.sk  

alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti  ANALTECH, s.r.o. , a to osobne  na adresu  sídla predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou ANALTECH, s.r.o. , a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť doručený spoločnosti  ANALTECH, s.r.o.  s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí  tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t. j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo  tovar zmontovaný  používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak) . Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, spoločnosť  ANALTECH, s.r.o.  si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu . Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t. j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spoločnosť ANALTECH, s.r.o.  sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Spoločnosť  ANALTECH, s.r.o.  si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky.

 1. V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

  3. tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

  4. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

  5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

  6. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

  7. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

 

10) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Spoločnosť  ANALTECH, s.r.o.  sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 30  pracovných dní od uhradenia objednávky alebo jej prijatia predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak spoločnosť ANALTECH, s.r.o.  nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry. Orientačný čas doručenia je uvedený pri každom tovare na www.montovane-schody.com.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti  ANALTECH, s.r.o., na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť ANALTECH, s.r.o.  sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti ANALTECH, s.r.o.  a zákazníka o dodaní  tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť ANALTECH, s.r.o.  sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi  cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa ANALTECH, s.r.o.  a zákazník nedohodnú inak.

Spoločnosť  ANALTECH, s.r.o.  sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia . Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom spoločnosť ANALTECH, s.r.o.  včas vopred neinformoval, opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.

Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber  v sklade firmy ANALTECH, s.r.o. , bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru v uvedenom sklade . V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup.

 

11) Možnosti  dodania  tovaru:

 1. Osobný odber:
  Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme o termíne dodávky  informovať . Objednávky je možné vyzdvihovať "pracovný čas", mimo túto dobu po dohode.

 2. Dodanie  tovaru zmluvnými prepravcami:
  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s úst. § 15 ods. 1 písm. b) zákona na ochranu osobných údajov spracúva osobné údaje zákazníka na účel prepravy prostredníctvom zmluvných prepravcov.

Cena  dopravy na adresu zákazníka je uvedená pri objednávaní tovaru cez e-shop. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. 

 

12)  Reklamačné podmienky:

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií,  alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Poškodenie jednej časti dodávky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.

V prípade, že reklamovaná   vada bola spôsobená zákazníkom, najmä poškodením výrobku , nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť ANALTECH, s.r.o.  nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky  a mechanicky agresívne , vlhké prostredie, ...), nesprávnym zásahom do výrobku, ktorý nebol popísaný v návode na montáž  výrobku , alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou.

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený, postupujte podľa reklamačného poriadku.  Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 8 . Obchodných podmienok.

Tovar pre reklamáciu , alebo vrátenie z dôvodu odstúpenia od zmluvy  musí byť kompletný  (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ho prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo dôjsť k znehodnoteniu pôvodných obalov.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Práva vyplývajúce zo záruky

 1. ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

 2. ak ide o chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

 3. ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

 4. ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Ak dôjde k výmene veci alebo jej súčasti , predĺži sa záruka o dobu , počas ktorej bol výrobok v reklamačnom konaní .

Reklamáciu rieši predávajúci v súčinnosti s výrobcom tovaru. O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď , v zložitých prípadoch do 7 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

13) Reklamačný protokol

Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, keď spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnuté reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci spotrebiteľ právo na úhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať , že sa z jeho stránky išlo o zneužitie práv )."

Po uplynutí 24 mesačnej záručnej doby zaniká zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, ktoré neboli v tejto lehote u predávajúceho zákazníkom uplatnené. V prípade uskutočnenej záručnej opravy sa záruka na tovar predlžuje o dobu, po ktorú v dôsledku jej vykonávania nemohol zákazník tovar riadne užívať.

14) Záverečné ustanovenia:

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky tu popísaná ustanovenia, taktiež aj ustanovenia zákonom daných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane prepravného či poštovného) uvedenú v katalógu internetovej predajne predávajúceho, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

 3. V situáciách, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky sa vzťah kupujúceho a predávajúceho riadi platnými právnymi úpravami, predovšetkým Obchodným a Občianskym zákonníkom.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

 5. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.7.2017

 

ANALTECH spol. s r.o.

 

Príloha:

bottom of page